ພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ

11 ບົດຮຽນ • 151 ນັກຮຽນ

ສະບາຍດີ!
ທ່ານສົນໃຈ ສຶກສາພຣະຄໍາພີບໍ? ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈ
ໃຫ້ຄຣິກສັນຍາລັກນີ້ ແລະ ເລີ່ມຮຽນດຽວນີ້ເລີຍ ,ໃນເມື່ອທ່ານກໍາ
ລັງຮຽນຈະມີຜູ້ນໍາຕິດຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານ
ມີບັນຫາຫຼືຄໍາຖາມ.
ຂໍຂອບໃຈ

ເລີ່ມບົດຮຽນ