ພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ

ມີຜູ້ນໍາ • 11 ບົດຮຽນ • 1,814 ນັກຮຽນ

ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຈາກທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ ຈົ່ງຍ້ອນກັບໄປເບິ່ງທີ່ namthipthavone.learnnn.com ຢູ່ເລື້ອຍໆ
ການແຈ້ງເຕືອນຈະສົ່ງເຂົ້າໄປໃນອີເມວຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມບົດຮຽນ