ພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ

ມີຜູ້ນໍາ • 11 ບົດຮຽນ • 181 ນັກຮຽນ

ສະບາຍດີ!
ທ່ານສົນໃຈ ສຶກສາພຣະຄໍາພີບໍ? ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈ
ໃຫ້ຄຣິກສັນຍາລັກນີ້ ແລະ ເລີ່ມຮຽນດຽວນີ້ເລີຍ ,ໃນເມື່ອທ່ານກໍາ
ລັງຮຽນຈະມີຜູ້ນໍາຕິດຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານ
ມີບັນຫາຫຼືຄໍາຖາມ.

ຈົ່ງກວດເບິ່ງເວັບໄຊ້ເປັນປະຈຳ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຕອບຫຼືຄຳຖາມຈາກທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.
ການແຈ້ງເຕືອນຈະສົ່ງເຂົ້າໄປໃນອີເມວຂອງທ່ານ.
ຂໍຂອບໃຈ

ເລີ່ມບົດຮຽນ